วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 53

เวลา07.15 - 09.50 น. ยืนรับ

นักเรียนหน้าโรงเรียน

คาบ6 – 7 นักเรียนชั้นม.1/2

สอนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

พร้อมกับแนวข้อสอบว่าออกบทใด

และให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง

พร้อมกับส่งสมุดหลังสอบ

วันพุธที่ 17 ก.พ. 53

คาบที่5 – 6 นักเรียนชั้นม.1/4

สอนเรื่อง การพยากรณ์อากาศและ

ส่งให้นักเรียน ส่งข่าวพยากรณ์อากาศ

และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

วันอังคารที่ 16 ก.พ. 53

ยืนรับเด็ก09.20 – 09.10 น.

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่18 19

- ตรวจการบ้านนักเรียน

- จัดการแก้ไขโครงการ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 11 ก.พ. 2553

-ยืนรับเด็กหน้าโรงเรียน
-เวลา 10.00-11.20 น.รองสมนิตย์ ทองลิ่ม มานิเทศน์ทั่วไป

วันที่ 10 ก.พ. 2553

-ตรวจการบ้านให้เด็ก
-เตรียมแผนกานสอน
-คาบที่ 5-6 สอนม.1/4
-เข้าร่วมประขุม

วันที่ 9 ก.พ. 2553

-วันนี้ลากิจ 1 วันไปเมืองกาญจนบุรี
-ยืนคุมเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ
-คาบที่ 1-2 ทบทวนเรื่องเมฆ ม.1/9 และให้ทำแบบฝึกหัด
-มีเด็กต่อยกันในห้องจึงให้เด็กไปห้องฝ่ายปกครอง
-ตรวจการบ้านให้เด็ก